Patent Analytics for Drug Discovery via Instant JChem

presentation · 9 years ago
by Dana Vanderwall (Bristol-Myers Squibb)
Instant JChem